CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina
niedziela, 09 czerwca 2019 12:40

geodezjaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio - poprzez złożenie w Urzędzie na Dzienniku Podawczym - UMiG Skawina, Rynek 14, pokój Nr 1,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, pokój 15 oraz Rynek 14 pok.1.
Wnioski złożone z zachowaniem w/w terminu (do 30 września 2019 r.) będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na etapie sporządzenia projektu Studium. Rozpatrzenie nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl

Załączniki:

DRUK WNIOSKU - STUDIUM - 06.06.2019.pdf